Vloerenhuis Deventer - www.vloerenhuisdeventer.nl

iDeal
Thuis Winkel Waarborg

Voorwaarden

De Algemene- en Leveringsvoorwaarden
 
Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vloerenhuis Deventer uitgebrachte opdrachten en gesloten overeenkomsten.
1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of   overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Vloerenhuis Deventer en de koper zijn overeengekomen.
 
Artikel 2 opdrachtbon
2.1 Alle door Vloerenhuis Deventer uitgebrachte opdrachtbon zijn vrijblijvend.
2.2 De door Vloerenhuis Deventer uitgebrachte opdrachten zijn geldig tot een maximum van 7 dagen na dagtekening. Binnen de termijn van 10 werkdagen heeft Vloerenhuis Deventer het recht om foutief vermelde prijs schriftelijk aan te passen.
2.3 De afgesproken opdracht is geldig zolang de voorraad strekt. Indien wij de laminaat moeten bijbestellen kunnen er andere prijzen gehanteerd worden.
 
Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De wederpartij kan via de bestelformulier een aanvraag doen voor een opdrachtbon aan Vloerenhuis Deventer. Vloerenhuis Deventer is pas gebonden aan de overeenkomst indien de door Vloerenhuis Deventer gezonden opdracht ondertekend door de wederpartij is terugontvangen, op dat moment komt een overeenkomst tussen de partijen tot stand. Bij een getekende opdrachtbon die wordt geannuleerd  rekenen wij 10% annuleringskosten met een minimum van €50,- .
3.2 Indien een opdracht een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft Vloerenhuis Deventer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.
3.3 Indien er een niet leverbare product wordt opgevraagd door de wederpartij kan Vloerenhuis Deventer  weigeren een opdrachtbon   af te geven.
3.4 De wederpartij dient op de opdrachtbon die hij of zij ontvangt van Vloerenhuis Deventer, zijn of haar telefoonnummer te vermelden.
 
Artikel 4 Prijs
4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4.2 Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Vloerenhuis Deventer de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Na verhoging van de prijs door Vloerenhuis Deventer heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.
4.3 De door Vloerenhuis Deventer gehanteerde standaard prijzen zijn af bedrijf, kosten voor leveren, leggen van de vloer en andere services kunnen opdracht voor worden aangevraagd.
 
Artikel 5 Levertijden
5.1 De door Vloerenhuis Deventer opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.
5.2 Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd door Vloerenhuis Deventer kan deze termijn door Vloerenhuis Deventer worden verlengd met een nadere termijn van 2 weken.
5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
5.4 Zodra aan Vloerenhuis Deventer  bekend is wanneer de levering ongeveer kan plaatsvinden wordt de datum doorgegeven aan de wederpartij.
 
Artikel 6 Levering
6.1 Door Vloerenhuis Deventer  wordt telefonisch of per mail gemeld dat de roerende zaken gereed liggen voor aflevering.
6.2 De levering geschiedt af bedrijf.
6.3 Indien de wederpartij wenst dat de roerende zaken worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij.
6.4 Wanneer de aflevering aan woning niet aan de begane grond en/of niet te bereiken is via een lift, zal de levering plaatsvinden aan deur.
6.5 De wederpartij dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de roerende zaken te ondertekenen bij levering.
 

Artikel 7 Retourneren/ruilen
7.1 Retourneren / ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 7 dagen na levering; de vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij .Tevens is de wederpartij 15% van het totale factuurbedrag verschuldigd als retournering kosten.
7.2 Het retourneren/ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien de roerende zaken in de originele staat verkeren. Tevens moeten de roerende zaken op voorraad aanwezig zijn. 
7.3 Uitgesloten van retourneren/ruilen zijn de plinten, profielen en accessoires, alsmede de speciaal bestelde artikelen. 
7.4 Roerende zaken, die als "Restpartij" worden verkocht, kunnen niet worden gerouteneerd/geruild. Tevens vervallen op "Restpartij" de garantie
 
Artikel 8 Betaling
Bij levering van de roerende zaken aan de wederpartij dient de 8.1 wederpartij het factuurbedrag contant te betalen.
8.1 Bij aflevering op adres dient het factuurbedrag eerst betaalt te worden door de wederpartij.
8.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft het factuurbedrag contant te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft Vloerenhuis Deventer  het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom.
Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag.
8.3 De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.
 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Vloerenhuis Deventer  blijft eigenaar van de geleverde roerende zaken zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde roerende zaken zorgvuldig te behandelen en kan deze roerende zaken niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele factuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.
 
Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid
10.1 Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de roerende zaken door middel van een aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van Vloerenhuis Deventer . Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Vloerenhuis Deventer  niet meer verplicht de klachten in behandeling te nemen.
Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde roerende zaken niet meer verkeren in de staat waarin het werden aangeleverd.
10.2 Vloerenhuis Deventer  is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben en die de netto factuurwaarde van de roerende zaken te boven gaan. Vloerenhuis Deventer  zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Vloerenhuis Deventer  voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.
 
Artikel 11 Garantie
11.1 Voor alle door Vloerenhuis Deventer  geleverde roerende zaken geldt de fabrieksgarantie.
11.2 Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde roerende zaken doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de roerende zaken, zal Vloerenhuis Deventer  de klacht in behandeling nemen doch de kosten van de vergoeding of vervanging van de roerende zaken zullen dan voor de wederpartij zijn. Een en ander overeenkomstig de garantieregeling van de fabriek.
 
Artikel 12 Ontbinding
Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Vloerenhuis Deventer  gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in privé, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Vloerenhuis Deventer  het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Vloerenhuis Deventer  ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
 
Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigings- plaats van Vloerenhuis Deventer .
13.2 Op alle overeenkomsten met Vloerenhuis Deventer  waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
 

Voorwaarden Thuiswinkel Keurmerk
14.1. Vloeren Huis Deventer gaat akkoord met de gedragsregels voor leden van Thuiswinkel Keurmerk
zoals vermeld op de website: www.thuiswinkelkeurmerk.info
14.2. In geval van een conflict tussen Vloeren Huis Deventer en een wederpartij, is Vloeren Huis
Deventer verplicht om onverwijld dan wel ten minste binnen een periode van 15 werkdagen
medewerking te verlenen aan Thuiswinkel Keurmerk. Tenzij anders overeengekomen in verband
met overmacht of vooraf gemelde tijdelijke afwezigheid.